نحوه محاسبه وزن ورق

 

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت * 7.86 / 1000

برای محاسبه وزن ورق با توجه به جرم وزنی 7.86 شما یک مطلب ساده را مد نظر قرار دهید.

در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر 1000 تقسیم نمایید و عدد حاصل را در 7.86 ضرب نمایید.

مثال: وزن ورق به ضخامت 2 میلیمتر و عرض 1000 میلی متر و طول 2000 میلیمتر، چند کیلوگرم می باشد.

حجم ورق برابر است با:

4000 = 1000 * 2 * ( 2= طول ورق برحسب متر )

عدد مذکور تقسیم بر 1000 و ضرب در 7.86 وزن آهن را می دهد.

31.2 = 7.86 * 1000 / 4000

جداول وزنی انواع ورق ها